Checklijst Werkoverleg

Algemeen

 1. De doelstelling van het werkoverleg:

  • Informatie-uitwisseling tussen leidinggevende en medewerkers over bedrijfs-en afdelingsbeleid, de resultaten en de opvattingen van de medewerkers hierover.

  • Medewerkers betrekken bij afdelingsbeleid, probleemaanpak, mogelijke verbeteringen.

   

 2. Kenmerken:

  • overleg tussen de direct leidinggevende en al zijn ondergeschikten.

  • keert regelmatig terug en is vast gepland.

  • er is een agenda en een verslag.

  • is geschakeld met het overleg van het volgende niveau.

  • afgebakend: accent op het eigen werk.

  • twee-richtingsverkeer.

  • niveau van zeggenschap is per onderwerp bekend (informatie-uitwisseling, advies, beslissing)

Per overleg:

 1. De agenda:

  • op tijd beschikbaar.

  • geeft informatie over onderwerpen, tijd, plaats, deelnemers, mee te brengen stukken.

  • is niet te lang.

   

 2. De deelnemers:

  • zijn op tijd aanwezig of hebben een geldige reden van verhindering opgegeven.

  • hebben zich goed op het overleg voorbereid.

  • doen actief mee.

  • luisteren naar elkaar en laten elkaar uitpraten.

  • zijn bereid tot oplossingen te komen en bij de uitvoering ervan een bijdrage te leveren.

   

 3. De voorzitter:

  • heeft zich goed op de vergadering voorbereid, zowel betreffende procedure als inhoud.

  • bewaakt de afgesproken procedure.

  • stimuleert de deelnemers tot actieve inbreng.

  • houdt de tijd in de gaten en verdeelt de spreektijd.

  • zorgt dat men naar elkaar luistert.

  • regelt conflicten.

  • voorkomt afdwalen.

  • gebruikt waar nodig hulpmiddelen.

   

 4. De organisatie:

  • er is geschikte ruimte.

  • er kunnen hulpmiddelen gebruikt worden als bord, flip-over of overhead-projector.

  • er is op tijd koffie/ thee voor iedereen.

  • men wordt tussentijds niet gestoord door telefoon of andere oproep.

   

 5. De bespreking per onderwerp gaat volgens de stappen:

  • waarom dit onderwerp (doel, niveau van zeggenschap, aanleiding)

  • procedure-afspraak

  • verkenning

  • analyse

  • alternatieven

  • keuze

  • afspraken over vervolg.

   

 6. De notulen:

  • zijn goed leesbaar.

  • zijn een juiste weergave van het besprokene.

  • geven een duidelijk overzicht van de gemaakte afspraken.

  • zijn op tijd beschikbaar voor alle betrokkenen.