Thema: Vragen:
1. Effectiviteit
 1. Wat zijn de doelstellingen van het project en wat zijn de vastgelegde eisen aan het eindresultaat ?
 2. Welke criteria kunnen er aan elk van deze doelstellingen en vastgestelde eisen worden gekoppeld ?
 3. Wat zijn de resultaten van het project ?
 4. Hoe luidt het criteriumoordeel ?
 5. Welke aspecten van het resultaat moeten nog worden aangepast ?
2. Efficiency
 1. Wat zijn de geraamde kosten en tijdsbestedingen van het project ?
 2. Wat zijn de werkelijke kosten en tijdsbestedingen van het project ?
 3. Hoe verhouden zich de werkelijke en geraamde kosten en tijdsbestedingen ?
 4. Hoe luidt het criteriumoordeel ?
3. Relevantie
 1. Zijn de doelstellingen en daaruit voortvloeiende resultaten van het onderzoek nog actueel en relevant ?
4. Duurzaamheid
 1. Hebben de betrokken organisaties na afsluiting van het project voldoende vaardigheden/kennis om met de telematicatoepassing te werken ?
 2. Zijn bij de betrokken organisaties de nodige voorzieningen getroffen om de telematicatoepassing te onderhouden ?
 3. Hebben de resultaten van het project een basis gelegd voor nieuwe projecten ?
5. Validiteit
 1. Zijn eventuele ontwerpen logisch en coherent ?
 2. Zijn de eventuele ontwerpen toegesneden op het doel ?
 3. Zou de probleemstelling met het gebruik van andere opties beter aangepakt kunnen worden ?
6. Causaliteit
 1. Is er gedurende het project duidelijkheid in het beleid geweest en is het beleid consequent doorgevoerd ?
 2. Is er voldoende duidelijkheid geweest over taken, verantwoor-delijkheden en bevoegdheden tussen onderzoekers en partners in het project en heeft dit tot botsingen geleid ?
 3. heeft er voldoende communicatie van boven naar beneden en vice versa plaatsgevonden ?
 4. Is er in de juiste mate overleg geweest tussen onderzoekers en partners in het project (zowel mondeling overleg als reviewing van resultaten) ?
 5. In hoeverre waren deadlines realistisch gesteld ?
 6. In hoeverre werd er strikt met deadlines omgegaan ?
 1. Onverwachte
Effecten
 1. Welke onvoorziene veranderingen en effecten zijn opgetreden ?
 2. Welke onvoorziene leereffecten zijn opgetreden ?
 3. Welke nieuwe mogelijkheden worden hiermee ontsloten ?
Wat is de wetenschappelijke output van het project ?