Checklijst OuderBijdrage  Algemeen:
1. Vraagt de school een ouderbijdrage?
2. Wie int en beheert de ouderbijdrage? Het schoolbestuur, de ouderraad of oudervereniging.
3. Wat is de hoogte van de ouderbijdrage?
4. Waaraan wordt de ouderbijdrage besteed?
5. Worden schoolreisjes en excursies ook uit de ouderbijdrage betaald of worden hier aparte bijdragen voor gevraagd?
6. Wordt het schoolkamp / werkweken uit de ouderbijdrage betaald of worden hier aparte bijdragen voor gevraagd?
7. Hoe hoog zijn die eventuele extra bijdragen?
8. Wordt er een aparte bijdrage gevraagd voor het “boekenfonds” en andere leer- en hulpmiddelen? Hoe hoog is die bijdrage?
9. Organiseert de school werkweken in het buitenland?
(bijvoorbeeld een survival in de Ardennen, een weekje Rome of Parijs, e.d.)? Wat kosten die reizen?
10. Hanteert de school een spaarsysteem voor activiteiten (werkweken, schoolkamp, buitenlandreizen) waarvoor een aparte bijdrage moet worden betaald?
11. Moet de ouderbijdrage ineens betaald worden of is betaling in termijnen mogelijk?
12. Welke regeling is er op de school als u financieel niet in staat bent de ouderbijdrage te betalen?
13. Als u de ouderbijdrage niet wilt betalen of u wilt geen bijdrage betalen voor bepaalde activiteiten, dan heeft de school het recht uw kind niet te laten deelnemen aan die activiteiten. Hoe wordt uw kind dan op de school opgevangen? Welk vervangend programma biedt de school aan?
14. Heeft u als ouder inspraak in de hoogte en de besteding van de ouderbijdrage? Via de ouder-/ leerlinggeleding in de MR? De jaarlijkse ouderavond van de ouderraad? De jaarlijkse algemene ledenvergadering van de oudervereniging?
15. Waar en bij wie kunt u op de school terecht met eventuele klachten over de ouderbijdrage?
16. Beschikt de school over een schriftelijke overeenkomst en voldoet die overeenkomst aan de wettelijke eisen?
De schoolgids:
1. De schoolgids vermeldt dat er een ouderbijdrage gevraagd wordt.
2. De schoolgids vermeldt voor welke activiteiten (specificatie van de activiteiten is vermeld?) een ouderbijdrage wordt gevraagd.
3. De schoolgids vermeldt wie de ouderbijdrage(n) int en beheert?
4. De schoolgids vermeldt de hoogte van de ouderbijdrage(n) voor de aangegeven activiteiten.
5. De schoolgids vermeldt dat de ouderbijdrage een vrijwillige bijdrage is.
6. De schoolgids vermeldt dat:een overeenkomst dient te worden gesloten tussen school en ouders die voldoet aan de wettelijke eisen; dat dit een schriftelijke overeenkomst betreft en dat ouders niet verplicht zijn deze overeenkomst aan te gaan.
7. De schoolgids vermeldt dat de overeenkomst pas na toelating van de leerling tot de school kan worden aangegaan.
8. De schoolgids vermeldt op welke wijze de ouderbijdrage wordt geïnd (het hele bedrag ineens en/ of betaling in termijnen mogelijk).
9. De schoolgids bevat een model van de schriftelijke overeenkomst die voldoet aan de wettelijke eisen.
10. De schoolgids vermeldt hoe ouders inspraak hebben in de hoogte en besteding van de ouderbijdrage.
11. De schoolgids vermeldt hoe verantwoording wordt afgelegd over de besteding van de ouderbijdrage.
De "overeenkomst ouderbijdrage"

De volgende punten moeten in de overeenkomst zijn vermeld:

1. De ouderbijdrage is vrijwillig.
2. Ouders hoeven de overeenkomst niet aan te gaan, maar zijn na ondertekening verplicht de bijdrage te betalen.
3. Voor welke activiteiten de ouderbijdrage bestemd is (deze activiteiten moeten in de overeenkomst gespecificeerd zijn).
4. Dat de overeenkomst kan worden aangegaan voor bepaalde activiteiten (ouders kunnen kiezen)
5. Het bedrag van de bijdrage dient per activiteit aangegeven te worden.
6. De inhoud van de reductieregeling.
7. De inhoud van de kwijtscheldingsregeling.
8. De overeenkomst heeft een geldigheid voor één schooljaar.
9. De wijze waarop de ouderbijdrage betaald kan worden: ineens en/of in termijnen.