Trucs en checklijst "gevaren" om omgang kinderen met vader te stoppen

 

O        De gezinsvoogdij-instelling kan op grond van artikel 1:257 lid 1 een omgangsregeling stopzetten.

O        De vader is niet belast met het gezag. Voor de OTS is er geen omgangsregeling door de rechter vastgesteld.
           Vader kan alleen via een procureur (lees dure advocaat) verzoekschriften indienen bij een rechtbank.
           Vader kan veroordeeld worden tot het betalen van de proceskosten van de gezinsvoogdij-instelling.

O        De rechtbank heeft bepaald dat omgang vader met zijn kinderen alleen onder toezicht mag plaatsvinden.

O        De rechtbank heeft de beslissing inzake omgang kinderen met vader niet uitvoerbaar bij voorraad verklaard

O        Medisch Kinderdagverblijf rapport op verzoek GVI(moeder) en zonder hoor en wederhoor van vader.
           Spanning omtrent de omgangsregeling kinderen met vader brengt de behandeling kinderen bij MKD in gevaar

O        De emotionele ontwikkeling van de kinderen wordt belemmerd door de onrust die ontstaat rond de
           omgangsregeling. De Stichting besluit de omgangsregeling kind(eren) met vader te stoppen.
           (De juridisch juiste beroepsmogelijkheden worden onder deze beslissing (vaak) niet vermeld.)

O        De ouders zijn niet in staat de kinderen te beschermen tegen de onderlinge echtscheidingsstrijd.

O        Na het stopzetten van de omgangsregeling op verzoek van de gezinsvoogdij-instelling door een kinderrechter
           wil de gezinsvoogd, zijn teamleider graag een gesprek hebben met de vader om
           "een en ander uit te praten en eventueel werkafspraken te maken".

Bij bovengenoemde "gevaren" kan een gezinsvoogdij-instelling een omgangsregeling tussen kinderen en hun vader stoppen. Vervolgens een verzoek indienen bij de kinderrechter de omgangsregeling tussen vader en kinderen te stoppen en de ondertoezichtstelling van de kinderen te verlengen. 

 

Tips


Inleiding.
O    Weiger altijd iets negatief over moeder te zeggen of te schrijven tegen rechters en "kinderbeschermers".
O    Concentreer op "norm" en "gevaren" en laat kinderbeschermers de "gevaren" onderbouwen.
O    Ontdoe al uw stukken die u verstuurt van verwijzingen naar mensenrechten, PAS enzovoort. U heeft geen rechten!
O    Realiseer u tijdig dat u als vader afhankelijk bent van de gunst van moeder om kinderen contact met vader toe te staan.
O    Concentreer uw aandacht op "kinderbeschermers", zij zijn het probleem waar u mee te maken heeft.

Indien de gezinsvoogd contraproductief werkt, ik verwijs naar bovenstaande gevaren kunt u het volgende doen:

Stuur de gezinsvoogdij-instelling een brief dat de Stichting partijdig en vooringenomen is voor de moeder. U weigert verder met de huidige gezinsvoogd contact te houden en het is haar schuld dat de kinderen geen omgang meer hebben met hun vader. U verwijst naar "norm" en "gevaren" checklijst op deze internetsite. Vervolgens de emotionele ontwikkeling van de kinderen wordt belemmerd door de onrust die ontstaat door de werkwijze en partijdigheid van de gezinsvoogd. Een kopie van uw brief naar individuele rechters die over uw zaak hebben beslist en verwijs naar de werkwijze in deze sector.

De vader gaat ervan uit dat hij zijn kinderen niet meer zal zien omdat de Stichting en haar medewerkers dit hebben verpest door hun partijdige en vooringenomen werkwijze voor de moeder. U besteed verder geen geld en energie meer aan procederen tegen deze instelling omdat u accepteert dat de gezinsvoogdij toch vrijwel altijd gelijk zullen krijgen van de "onafhankelijke" kinderrechters. U accepteert dat u uw uw kinderen na hun bemoeienis kwijt bent.

Mijn advies aan vaders is altijd niet procederen voor een omgangsregeling is dit systeem dat al tientallen jaren vaders repressief aanpakt om te kunnen blijven verdienen aan omgangsregelingen.

U voorkomt daarmee dat u psychologisch en financieel wordt kapot geprocedeerd.