Checklist Emigratie/Detachering

.


FORMALITEITEN

Uitschrijving(sbewijs) bevolkingsregister (in Nederland gele kaart 1 tot 5 dagen voor

verhuizing

Uittreksel geboorteregister

Aanvraag en/of verlenging reisdocumenten zoals paspoort en (internationaal) rijbewijs

Aanvang maken met formaliteiten voor het andere land, zoals visum, werk- en

verblijfsvergunning (laat vast een aantal pasfoto´s maken)

Arbeidsovereenkomst met of werkgeversverklaring van uw toekomstige werkgever

Diploma´s en getuigschriften met gewaarmerkte vertalingen

Testament opstellen of wijzigen in verband met buitenlandse fiscale en erfrechtelijke

gevolgen

Medische keuring, gezondheidsverklaring, (tijdig) inenten en inentingsboekje

Brief huisarts met medische gegevens (vertaald in de taal van het bestemmingsland

of tenminste in het Engels)

Inentingsverplichtingen buitenland en quarantaine huisdieren (tijdige actie is vereist)

Reisdocumenten (tickets etc.) regelen


O
PZEGGINGEN/AANMELDINGEN EN ADRESWIJZIGINGEN

Invullen verhuisbericht postkantoor in verband met automatische doorzending post

naar postadres

Versturen adreswijzigingen privé- en zakenrelaties (inclusief fiscus, verzekeringen,

belastingadviseur, bank, pensioenfonds etc.)

Inlichten van huis- en tandarts, specialisten en ziektekostenverzekeraar

Opzeggen/aanmelden lidmaatschappen (ANWB, clubs, verenigingen, vakbond,

kerkgenootschap etc.): ook voor kinderen

Opzeggen/vinden huishoudelijke hulp, kinderoppas etc.

Opzeggen/aangaan onderhoudsabonnementen (cv, geiser, combiketel,

schoorsteenveger, glazenwasser etc.)

Opzeggen/aansluiten gas, elektriciteit, water, kabeltelevisie

Afsluiten telefoon (na verhuisdag) dan wel aansluiten telefoon

Opzeggen/nemen abonnement op krant, tijdschriften, etc.

Opzeggen/lid worden bibliotheek

Opzeggen/aanmelden (taal)curcussen, abonnementen op vakliteratuur

Opzeggen kijk- en luistergeld

Opzeggen/openen postbusnummer (zie volgende Juridische Nieuwsbrief)

Opzeggen/openen bankrekeningen (zie volgende Juridische Nieuwsbrief)


BELASTINGEN EN SOCIALE VERZEKERINGEN

Tijdig contact opnemen met uw belastingadviseur (ook in het buitenland), die

gespecialiseerd is in het uitzenden van personeel


BELASTINGEN EN SOCIALE VERZEKERINGEN (VERVOLG)

Laten adviseren inzake fiscale planning (denk aan planning van bijvoorbeeld

lijfrentes, hypotheekrente, verhuiskostenvergoeding etc.)

Arbeidscontract laten 'reviewen' (toepasselijkheid arbeidsrecht)

Belastingdienst van uw woonplaats inlichten inzake vertrek naar het buitenland of

vestiging in Nederland

Verzamelen inkomens-/vermogensgegevens in verband met opstellen

emigratieaangiftebiljet inkomstenbelasting (periode 1 januari tot vertrekdatum)

Aanvragen en (laten) opstellen emigratiebiljet (indienen mag tot zes maanden na

emigratie)

Aftrekbaren posten in Nederland en buitenland zijn verschillend: fiscaal aftrekbare

posten zoals ziektekosten, schenkingen, rente e.d. voor datum vertrek voldoen.

Informeer of 35%-vergoedingsregeling kan worden aangevraagd bij verhuizing naar

Nederland (35% van het arbeidsinkomen belastingvrij)

Machtigen van een vertegenwoordiger in belastingaangelegenheden

Betalen openstaande belastingaanslagen

Aanmelden belastingdienst Particulieren/Ondernemingen buitenland te Heerlen indien

Nederlandse eigen woning wordt aangehouden (zie volgende Juridische Nieuwsbrief)

Wereldwijde dekking ziektekosten

Controleren/plannen of op grond van een sociaal verzekeringsverdrag of de

EU-regeling de Nederlandse of buitenlandse sociale verzekeringen van toepassing

zijn gedurende het verblijf in het buitenland

Controleren of recht op Nederlandse of buitenlandse kinderbijslag van toepassing

is/wordt

Wat is de pensioenpositie gedurende het verblijf in het buitenland; kan en mag deze

doorlopen of zijn er mogelijkheden tot internationale waardeoverdracht en wat zijn de

fiscale consequenties

Wat te doen met de (voormalige) woning (zie volgende Juridische Nieuwsbrief)

Wat te doen met B.V. (zetelverplaatsing of niet); afstemming met belastingadviseur


BANK-, GELD- EN OVERIGE VERZEKERINGEN

Contact opnemen met uw bank en uw aankomst/vertrek bespreken

Openen of opzeggen van bank- en/of girorekeningen (aanvragen/inleveren pasje)

Combineren verschillende bankrekeningen

Rente laten bijschrijven

Nadenken over effectenportefeuilles (bankier of andere vertrouwenspersoon belasten

met beleggingen)

Bij vertrek uit Nederland bankrekeningen eventueel omzetten in niet-ingezetene

rekening

Stopzetten van of aanmelden voor automatische bankafschrijvingen/machtigingen

Geldovermakingen naar het buitenland en vanuit het buitenland regelen

Bij verhuur woning hypotheekverstrekker inlichten en de gewijzigde situatie

bespreken

Contact opnemen met creditcardmaatschappij in verband met creditcardvaluta

buitenland

Openen/opzeggen safeloket

Regelen van betalingsverplichtingen

Inwisselen winkelzegels

Contant geld of cheques: zorg voor voldoende contanten en cheques indien uw

rekening (nog) niet is geopend

Reispolis

Annuleren of continueren verzekeringen


BANK-, GELD- EN OVERIGE VERZEKERINGEN (VERVOLG)

Verzekeringen aanpassen, al dan niet via een tussenpersoon

Aansprakelijkheidsverzekering jegens derden uitbreiden

Stopzetten/aanmelden incasso´s

Rente voor- of achteraf betalen

Rectificatie Juridische Nieuwsbrief Duitsland februari 2002

Tot onze spijt is in de laatste editie van de Juridische Nieuwsbrief Duitsland een foutje

geslopen in deel II van de emigratiechecklist (de 35%-vergoedingsregeling). Wij ontvingen

de volgende opmerking van mr. F.J.H. van de Pavoordt, waarvoor onze dank.

"Met ingang van 1 januari 2001 is in Nederland een grote belastingherziening voor de

inkomstenbelasting/loonbelasting doorgevoerd en daarbij is de door u vermelde

vergoedingsregeling voor het eerst in de Wet IB 2001 opgenomen. (Voorheen was die

regeling niet wettelijk geregeld). Omdat per 1 januari 2001 de tarieven voor de

inkomstenbelasting en de loonbelasting behoorlijk zijn verlaagd is tegelijkertijd de 35%-

vergoedingsregeling vervangen door een 30%-vergoedingsregeling. Daarnaast is de regeling

enigszins aangepast".


WONING

Tijdig makelaar inschakelen en/of advertentie plaatsen

Laten opstellen taxatierapport

Opzeggen verzekeringen in verband met hypotheek (check eerst de fiscale

consequenties)

Opzeggen verzekeringen in verband met de woning (opstal, inboedel etc.)

Aflossen hypotheek


VERHUUR VAN DE WONING

Tijdig makelaar inschakelen en/of advertentie plaatsen

Opstellen huurcontract (onderscheid onroerende/roerende zaken)

Hypotheekverstrekker op de hoogte stellen van de verhuur

Verrekenen jaarlasten met de huurder (servicekosten, onroerende zaakbelasting,

rioolrechten, hoogheemraadschap, geld voor het waterverbruik etc.)


HUURWONING

Opzeggen huur

Terugvragen borg

Afgeven huissleutels

Verrekenen jaarlasten (servicekosten, gas, water en elektra)


AUTO

Controleren autopapieren (inclusief groene kaart)

Contact opnemen met de Rijksdienst voor het Wegverkeer

Betalen of terugvorderen motorrijtuigenbelasting

Personenauto verkopen of aan derde afstaan

Technische aanpassingen auto in verband met specifieke eisen in het andere land

Bij verkoop Nederlandse auto kentekenbewijzen 1, 2 en 3 tijdig inleveren.


AUTO (VERVOLG)

Bij verkoop auto, verzekering opzeggen en vrijwaringsbewijs aanvragen.

Bewijs (aankoopfactuur) dat auto reeds langer dan zes maanden voor uitvoerdatum in

bezit was (in verband met vrijstelling invoerrechten etc.)

Registratie auto

Informatie inwinnen inzake kosten uitvoer en invoer auto

Buitenlands rijbewijs (op)halen

Lidmaatschap ANWB of vergelijkbare organisatie aanvragen


KINDEREN

Verklaring hoofd van school over kinderen (soort school en resultaat)

Kinderen laten uitschrijven van school

Opzeggen/aanmelden kinderdagverblijf

Zoeken kinderoppas

Kinderbijslag aanvragen in binnenland of buitenland

Kinderen aanmelden voor nieuwe school

Lidmaatschappen sportclubs, muziekles, etc. opzeggen

Opzeggen abonnementen

Mogelijkheden kinderbijslag/studiefinanciering onderzoeken

Restitutie schoolgeld


DE VERHUIZING ZELF

Inventarislijst maken van bezittingen en (laten) aftekenen

Verhuizing van kleine kostbaarheden (zoals juwelen) apart regelen (in verband met

verzekering)

Beslissen wat weg te doen (dit is de gelegenheid), en wat wel en wat niet mee te ^

nemen.

Offerte verschillende verhuizers aanvragen (verhuizer nemen met internationale

ervaring)

Offerte opslag inboedel aanvragen

Verhuisdatum afspreken

Parkeerplaats verhuiswagen reserveren

Schadedekking onderzoeken en eventueel extra verzekering afsluiten (verhuizer

verstrekt beperkte verzekering, controleren of inboedelverzekering tot na verhuizing

door kan lopen)

Verhuiskostenvergoeding bespreken met werkgever en/of mogelijkheden tot aftrek

onderzoeken

Opvang regelen van kleine kinderen op de verhuisdag zelf

Onderdak zoeken voor huisdieren

Overdracht huissleutels regelen

Huissleutels van familie/kennissen teruggeven of uitreiken

Overdragen gebruiksaanwijzingen, garantiebewijzen van nog in de woning aanwezige

zaken

Aankoopbonnen verzamelen als bewijs dat goederen langer dan zes maanden voor

emigratie in uw bezit zijn (dit in verband met vrijstelling invoerrechten)

Taxfree aankopen doen

Douaneformulieren (laten) invullen en advies inwinnen inzake in- en uitvoerregelingen

Maten nieuwe huis opnemen

Verhuisverlof regelen met nieuwe werkgever

Afspraken maken over schoonmaak oude en nieuwe huis

Ook de kelder, zolder en schuur opruimen


DE VERHUIZING ZELF (VERVOLG)

Apart inpakken wat u langer kunt missen en wat u onmiddellijk weer nodig heeft

Trouwboekje meenemen

Adressenlijst familie, vrienden, kennissen en zakenrelaties meenemen

Wasmachinetrommel vastzetten

Koel- en vrieskast ontdooien en schoonmaken

Meterstanden opnemen

Huis- en autosleutels, medicijnen, geld en reisdocumenten in de handbagage

meenemen

Zorgen voor ophalen laatste vuilnis

Kamers controleren op vergeten spullen

Deuren en ramen goed afsluiten

Bewijsmateriaal met betrekking tot verhuizing (nota´s, packinglists, etc.) bewaren.


NA DE VERHUIZING

Inschrijving bevolkingsregister

Informatie inwinnen inzake scholen, winkels, instanties

Aanmelden ambassade/consulaat

Contact opnemen met belastingadviseur (zie hiervoor)

Contact opnemen met bank (zie hiervoor)

Contact opnemen met verzekeringsmaatschappij (aansprakelijkheidsverzekering)

Contact opnemen met ziektekostenverzekeraar, huisarts, tandarts, etc.

Inschakelen makelaar

Afsluiten hypotheek

Aangaan huurovereenkomst

Gas, elektriciteit, water, telefoon, kabeltelevisie aansluiten

Registratie auto (kentekenplaten)

Werk- en verblijfsvergunning regelen

Rijbewijs (op)halen of oude rijbewijs omwisselen

Lidmaatschap ANWB of vergelijkbare organisatie

Aansluiten bij vereniging of kerk in verband met sociale contacten