Checklijst Delegeren

De leidinggevende draagt een deel van de te verrichten werkzaamheden over. Basisvoorwaarde is, dat de leidinggevende zijn medewerker echt vertrouwen geeft.

 

 • De opdracht moet een uitdaging bevatten en zo mogelijk probleemgericht geformuleerd zijn, zodat het vinden van een oplossing aan de medewerker wordt overgelaten.

   

 • De medewerker moet de capaciteiten hebben om de opdracht te kunnen uitvoeren.

   

 • Bespreek of de medewerker zich in staat acht, de opdracht onder genoemde voorwaarden te vervullen, of stel in overleg met hem andere voorwaarden vast.

   

 • Overtuig u van de acceptatie van de opdracht door de medewerker.

   

 • De opdracht moet duidelijk zijn. Leidinggevende en medewerker moeten allebei hetzelfde verstaan onder de opdracht. Bij de opdrachtverstrekking moeten misverstanden worden uitgesloten, om noodzakelijke correcties achteraf te voorkomen.

   

 • De opdracht moet volledig zijn:

  • welke eisen worden aan het eindresultaat gesteld?

  • welke taken en bevoegdheden krijgt de medewerker om de opdracht uit te voeren?

  • hoe is de besluitvorming geregeld?

  • aan welke criteria moet bij het vervullen van de opdracht worden voldaan?

  • wat zijn de normen waaraan het resultaat wordt getoetst?

  • welke tijd is voor het vervullen van de opdracht beschikbaar en wanneer moet ze zijn afgerond?

   

 • De opdracht moet uitvoerbaar zijn:

  • welke vrijheid van handelen krijgt de medewerker?

  • welke kosten mogen gemaakt worden?

  • welke informatie is beschikbaar?

  • welke ondersteuning van de organisatie mag ingeschakeld worden?

  • welke hulpmiddelen zijn beschikbaar?

  • informeer de rest van de organisatie over de bevoegdheden van de medewerker.

  • bied steun aan als de medewerker dat bij het uitvoeren van de opdracht denkt nodig te hebben.

   

 • De opdracht moet gecontroleerd worden. De leidinggevende en de medewerker maken vooraf afspraken over de manier, waarop de voortgang van het realiseren van de opdracht kan worden gecontroleerd:

  • Stel de tolerantiegrenzen vast, zodat de medewerker weet, wanneer hij contact moet hebben bij afwijkingen.

  • Maak voor grotere opdrachten een opdrachtfasering en maak afspraken over rapportering per fase.

  • Laat rapporteren over de aspecten tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie.

   

 • Maak duidelijke afspraken over hoe te handelen bij onvoorziene omstandigheden.