Checklist voor het houden van een creativiteitssessie

Teneinde een creativiteitssessie tot een goed einde te brengen is het van belang een aantal zaken goed geregeld te hebben. Samen met de opdrachtgever (probleemeigenaar) is de facilitator hiervoor verantwoordelijk. Een degelijke voorbereiding, een goede uitvoering en een duidelijke afsluiting zijn daarbij noodzakelijk. Hieronder wordt per fase aangegeven met welke aandachtspunten de facilitator rekening dient te houden.

 

Voorbereiding

       Is de probleemstelling duidelijk voor zowel de opdrachtgever als voor de facilitator?

       Is voldoende afgesproken wie welke voorbereidende activiteiten uitvoert?

       Wie zijn de deelnemers aan de sessie?

       Waar wordt de sessie gehouden?

       Wanneer wordt de sessie gehouden en hoe lang gaat de sessie duren (eindtijd)?

       Zijn alle deelnemers uitgenodigd en weten ze waarvoor ze bijeenkomen?

       Is de locatie geschikt voor de bijeenkomst en inspirerend genoeg?

       Is er voldoende materiaal op de locatie aanwezig (denk aan flipover-blocs, stiften, plakband, stickers, eventueel beamer)?

       Is het te volgen programma duidelijk en inzichtelijk te maken voor de deelnemers?

       Passen de gekozen creativiteitsmethodieken bij de samenstelling van de groep?

       Zijn voor bepaalde methodieken noodzakelijke voorbereidingen uitgevoerd?

       Is het noodzakelijk een kennismakingsronde te houden?

       Is duidelijk wat er van alle deelnemers wordt verwacht?

 

Uitvoering

       Is na de introductie en toelichting de probleemstelling voldoende duidelijk en eenduidig voor alle deelnemers?

       Is voldoende duidelijk wat er van de verschillende deelnemers wordt verwacht?

       Zijn er met de deelnemers afspraken gemaakt (bijvoorbeeld over mobiele telefoons, pauzes, roken, manier van werken)?

       Is duidelijk welke spelregels op welke momenten worden gehanteerd?

 

Afsluiting

       Zijn er duidelijke afspraken gemaakt over de uitwerking van de ideeŽn:
       Wie is verantwoordelijk waarvoor?

       Wat moet hij/zij gaan doen?

       Hoe moet hij/zij dat gaan doen?

       Wat moet het resultaat zijn?

       Wanneer moet het resultaat gepresenteerd worden?

       Is er een vervolgbijeenkomst afgesproken?

       Zijn er aan het einde van de sessie geen vragen meer die nog bij de deelnemers leven?

       Is er voor iedereen een einde aan de sessie gekomen?